خدمات مرکز

اجرای فرآیندهای مدیریت آموزش

  • اجرای دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت در محل سازمان یا مرکز آموزش یا به صورت برخط
  • اجرای دوره‌های آموزشی‌های تخصصی و حرفه‌ای برای مدیران سازمان‌ها
  • نیازسنجی آموزشی برای سازمان‌ها در سطوح مختلف کارکنان سازمان‌ها
  • طراحی و تدوین مدل‌های شایستگی و تعیین دوره‌های مورد نیاز برای مدیران سازمان‌ها
  • طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی و تدوین محتوای دوره‌های آموزشی مورد نیاز
  • شناسایی و تأمین اساتید مجرب برای اجرای دوره‌ها
  • ارزیابی و اثربخشی دوره‌ها و ارائه گزارش‌های مدیریتی