مأموریت های مرکز

  • آموزش و توانمندسازی حرفه‌ای کارکنان، مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران؛
  • مدیریت فرآیند آموزش‌های سازمانی شامل نیازسنجی، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی، اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره‌‌ها؛
  • ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به سایر سازمان‌ها و جامعه.

کلید واژه ها: مأموریت های مرکز