مطالب مرتبط با کلید واژه

مأموریت های مرکز


مأموریت های مرکز

آموزش و توانمندسازی حرفه‌ای کارکنان، مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران؛ مدیریت فرآیند آموزش‌های سازمانی شامل نیازسنجی، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی، اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره‌‌ها؛ ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به سایر سازمان‌ها و جامعه.